Obyvatelé Studnic, malé obce nad Hamerskou přehradou u Hlinska, dlouho toužili po vlastní kapli. Jejich vroucí přání se začalo naplňovat až  v r. 1992. Přispěla k  tomu především změna společenských poměrů; po pádu komunistického režimu demokratický systém již nebránil výstavbě nových sakrálních objektů.
Na společné schůzi členů obecního zastupitelstva  a MÚ KDU-ČSL bylo rozhodnuto postavit novou kapli ve Studnicích.
Návrh zpracoval pan Jan Benda z Hlinska. Výkresovou dokumentaci provedl stavitel pan Josef Pešek z Vortové. V létě r. 1995 byly po vykoupení pozemku  zahájeny stavební práce.
 
Základní kámen byl posvěcen 21. května 1995 v Olomouci
papežem Janem Pavlem II. při svatořečení bl. Zdislavy a bl. Jana Sarkandara.
Vzhledem k této skutečnosti bylo rozhodnuto, aby nová kaple byla zasvěcena sv. Zdislavě – patronce rodin.
Architektura kaple vychází z prvků lidové architektury Českomoravské Vysočiny, jednoduché trojúhelníkové štíty, zrcadlový strop pobitý prkny, jednoduché vybavení dřevěným nábytkem (sedes pro kněze, zábradlí na kůru). Ke stavbě bylo použito materiálů z blízkého okolí: šedá žula z lomu v Srní a dvoulistá ortorula ze žďárských vrchů (ambon a oltář); smrkové, borové, modřínové a bukové dřevo (strop a zábradlí na kůru zhotovili místní truhláři J. Myška a J. Jehlička). Křesťanská symbolika stavby spočívá v půdorysu ve tvaru kříže a častém použití trojúhelníku jako znamení Nejsvětější Trojice. Věž tvořená zvýšeným čelním štítem symbolizuje sepjaté ruce. Kříž na vrcholu má rovněž trojúhelníkový tvar ve všech třech rovinách.
Obraz sv. Zdislavy je dílem akadem. malířky Ludmily Jandové. Křížovou cestu vytvořil lidový řezbář Josef Pokorný z Chlumu. Desky přikázání Desatera tvořící čelní stěnu oltáře připomínají starozákonní smlouvu která byla naplněna Kristovou obětí na kříži a zpřítomněnou při bohoslužbě na oltáři.
Zvon na věži, Vojtěch (120 kg), pochází ze zvonařské dílny p. Marie Tomáškové – Dytrychové v Brodku u Přerova, a v lednu r. 1997 byl posvěcen královéhradeckým biskupem Mons. Karlem Otčenáškem.
Dokončená kaple byla v neděli 11. října 1998 posvěcena novým královéhradeckým diecézním biskupem Mons Dominikem Dukou OP.
Varhany, dílo varhanáře p. Karla ze Sázavy, požehnal v neděli 13. října r. 2002 světící královéhradecký biskup Mons. Josef Kajnek.
Na stavbě nové kaple se podílelo mnoho obětavých, známých i zcela neznámých pracovníků a dárců.
Všem třeba vyslovit upřímné poděkování!