Mše svaté a svatí 26. 5. – 2. 6. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
26.5. neděle 6. velikonoční sv. Filip Neri, kněz CO
30´ 7:30 Včelákov MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodiče Zavřelovy a Josefa Zavřela a manželku V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
18:00 Chlum (jen) MÁJOVÁ
27.5. pondělí po 6. neděli velikonoční sv.Augustin z Canterbury,biskup OSB; bl.Ondřej František Franchi,biskup OP
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za rodinu Dostálovu, Joskovu a duše v očistci V
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
28.5. úterý po 6. neděli velikonoční sv.Ubaldeska Taccini,panna,řeholnice SMOM; sv.Emil,mučedník; sv.Vilém Akvitánský,vyznavač OSB
20´ 9:45 Hlinsko – DS Drachtinka MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
15´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Bohumíra a Annu Havlíčkovy a oboje rody H
15´ 17:30 Hamry – azylový dům MÁJOVÁ dle kalendáře intencí S
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
29.5. středa po 6. neděli velikonoční sv.Maximin,biskup; bl.Vilém Arnaud,kněz OP a druhů,mučedníků
30´ 18:00 Chlum MÁJOVÁ dle kalendáře intencí S
30.5. čtvrtek po 6. neděli velikonoční slavnost Nanebevstoupení Páně; sv.Zdislava,vyznavačka,III.OP,česká patronka;
sv. Ferdinand III.,král; sv.Jana z Arcu,panna,mučednice
30´ 18:00 Studnice MÁJOVÁ za Miladu Čejkovu, Boženu Kadlecovu a Lumíra Vobejdu V
31.5. pátek po 6. neděli velikonoční svátek Navštívení Panny Marie; bl. Panna Maria Matka všech národů; sv.Petronila,mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. MÁJOVÁ dle kalendáře intencí V
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel MÁJOVÁ za Marii Pechovou a rodiče z obojí strany S
1.6. 1.sobota po 6. neděli velikonoční sv. Justin, mučedník
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Čermákovy, jejich dceru Annu a zetě, syna Josefa S
adorace za uzdravení sestry a Boží ochranu pro celou rodinu
14:00 Srní – kaple Navštívení P. Marie POUŤ dle kalendáře intencí S
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče, Marii a Karla Vokálovy, V
s nedělní platností (kdo z vážných důvodů nemohou v neděli) dceru Ivanu a syna Karla
2.6. 1.neděle 7. velikonoční sv.Marcelín,kněz a sv.Petr,akolyta,mučedníci
Den modliteb za sdělovací prostředky
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice sv.Zdislava POUTNÍ mše sv. za všechny obyvatele obce V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Duchovní správa děkuje všem, kdo tyto dny pracují ´na kostele´ (sekání omítky, elektroinstalace, … ).
Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost v neděli 19.5.2019 při sbírce na zvon:
Hlinsko 23.985,- Centrum 1.329,- Domov seniorů Drachtinka 550,- Chlum 2.329,- Lázně 4.599,-Kč.
Poděkování všem zúčastněným za přípravu i uskutečnění Noci kostelů v pátek 24.5.2019.
V neděli 26.5.2019 je dveřní sbírka (při dveřích) na pomoc křesťanům z Blízkého východu (Sýrie, Turecko, … ).
V Hlinsku v kostele je navíc také označená pokladnička vzadu na stolku.
Farní den farnosti neděle 26.5.2019 od 9 do 16 hodin. Program i pro děti. Oběd pro všechny. Přijměte pozvání …
Podskala u Vrbatova Kostelce 17:25 sv. růženec, 18 mše svatá: pondělí 27.5. P. Jaroslav Kolbaba.
Slavnost Nanebevstoupení Páně připadající na čtvrtek 30.5.2019 bude (v Hlinsku) slavena v neděli 2.6.2019.
Pátkem 31.5.2019 začíná novéna k Duchu svatému (9 dní přípravy na slavnost seslání Ducha svatého).
V pátek 31.5.2019 v 18 hodin na faře v Hlinsku: setkání rodičů dětí připravujících se na 1. svaté přijímání.
Přihlášení dětí 7-11, 12-15 let na Orelské letní chaloupky do pátku 31.5.2019. Přihlášky na stolku v hlineckém kostele.
V pondělí 3.6.2019 bude v Centru sv. Jana XXIII. v 17 hodin děkovná mše svatá k 13. výročí posvěcení (3.6.2006). Přítomni budou Mons. Mgr. Jan Paseka, vikář diecéze HK; P. ThLic. Martin Lanži, broumovský děkan; naši kněží, … . Po mši svaté zůstaňme při společném vzpomínání i děkování. Srdečně pozvání pro všechny farníky. Plakát.
Měsíc červen patří Božskému Srdci Páně. Při adoracích budeme toto SRDCE uctívat litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.