Mše svaté a svatí 28. 10. – 4. 11. 2018

* sv. zpověď 2018 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
28.10. neděle 30. v mezidobí změna času sv. Šimon Horlivec a sv. Juda Tadeáš, apoštolové, mučedníci;;
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel – slavnost posvěcení za živé i zemřelé farníky Sok.
30´ 10:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí, novokněžské požehnání Vtí.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
29.10. pondělí 30. týdne v mezidobí sv. Narcis, biskup; bl. Marie Restituta Kafková, řeholnice SFCC, panna, mučednice; bl. Chiara Luce Badano, hnutí Fokolare
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jaroslava a Annu Vítkovy, Karla a Annu Zavřelovy Vtí.
Jaroslava a Boženu Vítkovy, Petra Richtera a ost. příbuzné
adorace Vtí.
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
30.10. úterý 30. týdne v mezidobí sv. Marcel, setník, mučedník ; svátek Výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha v H.Králové;
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
20´ 10:00 Hlinsko – Domov seniorů Drachtinka dle kalendáře intencí (za živé, zemřelé, personál DSD) Vtí.
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
31.10. středa 30. týdne v mezidobí sv. Wolfgang, biskup OSB, Řezno;;sv. Alfons Rodriguez, řeholník TJ
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
1.11. 1. čtvrtek 30. týdne v mezidobí slavnost Všichni svatí; ;
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Sok.
30´ 18:00 Studnice dle kalendáře intencí Vtí.
2.11. 1. pátek 30. týdne v mezidobí vzpomínka na všechny věrné zemřelé (duše v očistci);;sv. Malachiáš z Armaghu, arcibiskup
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 16:00 Chlum v sakristii zapište jména svých zemřelých Sok.
20´ 16:00 Včelákov v sakristii zapište jména svých zemřelých Vtí.
15´ 16:00 Vortová zapište si jména svých zemřelých Rem.
30´ 18:00 Hlinsko – děkanský kostel v sakristii zapište jména svých zemřelých Sok.
3.11. 1. sobota FATIMSKÁ nezávazná památka sv. Martin de Porres, řeholník OP;sv. Hubert, biskup, Maastricht, Tongern, Lutych;sv. Silvie, vyznavačka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel intence volná Sok.
adorace Sok.
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel s nedělní platností za manželku Věru a dceru Lucii Vtí.
4.11. 1. neděle 31. v mezidobí památka sv. Karel Boromejský, biskup, Miláno;sv. Emerik (Imrich, Jindřich, syn sv.Štěpána, krále Uher), vyznavač;
20´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí Vtí.
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí Rem.
30´ 9:00 Hlinsko – kostel za živé i zemřelé farníky Sok.
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí Sok.
15´ 11:00 Studnice dle kalendáře intencí Rem.
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 15´ minut, 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
Svatý otec vyhlásil pro říjen zvláštní úmysl modlitby: za jednotu církve proti ďáblovým útokům a vybízí všechny věřící k intenzivnější – osobní i společné – modlitbě svatého růžence každý den. A žádá nás, abychom po každém růženci připojili také nejstarší mariánskou modlitbu Pod ochranu Tvou a modlitbu Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji … . (Radio Vaticana 29.9.2018)
Sbírka na misie v neděli 21.10.: Hlinsko 12.081,- Centrum 1.421,- Chlum 3.568,- Studnice 3.420,- Včelákov 1.390,- Kč. Všem modlícím se za misie i štědrým dárcům Pán Bůh zaplať.
1.-8.11. lze získat každý den jedny plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Tři obvyklé podmínky (s úmyslem odpustky získat a nemít zalíbení ani v lehkém hříchu):1) svátost smíření; 2) sv. přijímání; 3) modlitba na úmysl Sv. otce. 1.11. navštívit kostel a pomodlit se Otče náš a Věřím v Boha. (1.)2.-8.11. návštěva hřbitova s modlitbou za zemřelé (v ostaní dny odpustky částečné). Více nástěnka. Duše z očistce prosí o pomoc.
2. 11. lze vzpomenout dětí, které se nemohly narodit, rozsvícením svíčky a modlitbou (www.sviecka.forumzivota.sk)
Před 100 lety 3.11.1918 byla svržena socha Panny Marie ze sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Je velká snaha vrátit Pannu Marii zpět … a odčiňovat. Pozvání do Prahy na sobotu 3.11.2018.
V neděli 28.10.2018 je sbírka na opravu zvonů pro Hlinsko (nové srdce zvonu, … ). Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.
Děkan P. Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P. Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P. Jiří Remeš 732 847 303.