Mše svaté a svatí 7. – 14. 4. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
7.4. 1. neděle 5. postní sv.Jan Křtitel de la Salle,kněz FSC; sv.Heřman Josef ze Steinfeldu,kněz OPraem.
07:00 Včelákov – křížová cesta    
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Františka Tomáška a jeho rodinu V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
8.4. pondělí po 5. neděli postní sv.Dionýsius Korint,biskup; sv.Albert Jeruzalémský,mučedník; sv.Marie Billiart,řeholnice SND
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta za zemřelého Ladislava Mládka
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
9.4. úterý po 5. neděli postní sv.Marie Kleofášova,vyznavačka; sv.Libor,biskup,mučedník; sv.Tomáš Tolentino,OFM,mučedník
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
10.4. středa po 5. neděli postní sv.Michael de Sanctis,řeholník OSST; bl.Antonín Neyrot,kněz OP,mučedník
30´ 17:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
60´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
11.4. čtvrtek po 5. neděli postní sv.Stanislav,biskup Krakov,mučedník; sv.Gemma Galgani,vyznavačka
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
17:30 Studnice – křížová cesta
60´ 18:00 Studnice za Ludmilu a Jana Danielovy, za Blaženu a Františka Osmíkovy V
12.4. pátek po 5. neděli postní sv.Julius I.,papež; sv.Erkembode,biskup Thérouanne
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel za Josefa Englce a rodiče Menclovy S
adorace eucharistického Pána na smír
13.4. sobota po 5. neděli postní sv.Martin I.,papež,mučedník; bl.Markéta z Citta di Castello,panna,terciářka OP
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 8:00 Hlinsko – děkanský kostel za Jiřího a Zdeňku Marešovy, Josefa Mareše S
mladšího i staršího a za dary Ducha svatého
9-11,14-16 Hlinsko – děkanský kostel, fara svátost smíření
8:30-12 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. svátost smíření
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel volná V
s nedělní platností  
17:45 Hlinsko – děkanský kostel Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
14.4. neděle K v ě t n á sv.Lambert z Lyonu,biskup OSB; sv.Lidvína,vyznavačka
07:00 Včelákov – křížová cesta    
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Josefa Homolku a celý rod a Jiřího Šustra V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V diecézi HK Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným 7.-14.4.2019. Adorace, modlitby, utrpení, půst obětovat na smír.
Za Vaši štědrost při sbírce z neděle 31.3.2019 na zvony Vám Pán Bůh odplať:
Hlinsko 35.951,- Centrum 3.380,- Studnice 4.705,- Vortová 1.400,- Drachtinka 340,- 1.4. na účet 10.000,-
Neděle 31.3.2019 na kamna Chlum 10.600,- dar 10.000,- běžná sbírka Včelákov 807,- Kč. Pán Bůh Vám odměň.
Ve středu 10.4.2019 v Centru mše svatá v 17:30.
V sobotu 13.4.2019 od 9 hodin v Hradci Králové: diecézní setkání mládeže (od 14 let). 15 hodin mše svatá. Plakát.
Svátost smíření Hlinsko kostel, fara sobota 13.4.2019 9 – 11, 14 – 16; Centrum 8:30 – 12.
VELIKONOČNÍ Chlum středa 10.4. od 17 hodin. Studnice čtvrtek 11.4. od 17 hodin. Včelákov neděle od 7 hodin.
V neděli 14.4.2019 sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
Neděle 14.4. kaple Vortová 15 hodin PAŠIJE sv. Jana i další skladby Svatého týdne. Pěvecký sbor Salvátor, dirigent T. Žídek. Plakát.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.