Mše svaté a svatí 14. – 21. 4. 2019

sv.zpověď * 2019 Římskokatolická farnost HLINSKO pořad bohoslužeb a oznámení na týden
čas kde mše svatá obětována na úmysl: kdo
14.4. neděle K v ě t n á sv.Lambert z Lyonu,biskup OSB; sv.Lidvína,vyznavačka
07:00 Včelákov – křížová cesta
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za Josefa Homolku a celý rod a Jiřího Šustra V
10:00 Chlum – křížová cesta
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15.4. pondělí Svatého týdne sv.Damián de Veuster,kněz SSCC; sv.Anastázie (Starší),mučednice
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
16:30 Hlinsko – děkanský kostel – křížová cesta za Zdeňku Kašparovou, syna a manžela
30´ 17:00 Hlinsko – děkanský kostel V
adorace eucharistického Pána
18:00 Hlinsko – fara Modlitby matek
16.4. úterý Svatého týdne sv.Marie Bernarda Soubirous,řeholnice SCIC; sv.Benedikt Josef Labre,řeholník OCR
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
20´ 10:00 Hlinsko – DS Drachtinka dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. Večeřadlo MKH – sv. růženec, zasvěcení Neposkvrn. Srdci
17.4. středa Svatého týdne sv. Inocenc, biskup; sv. Isidor z Pelusia, mnich
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 18:00 Chlum dle kalendáře intencí S
18.4. čtvrtek Z e l e n ý sv. Krescens (Rostislav), podjáhen
9:30 Hradec Králové – katedrála Missa chrismatis, kněží diecéze při svém biskupovi biskup
16:00 Včelákov dle kalendáře intencí V
18:00 Hlinsko – děkanský kostel na dobrý úmysl S
setrvání při Pánu v Getsemanech
18:00 Chlum dle kalendáře intencí V+R
19.4. pátek V e l k ý – den přísného postu sv. Lev IX., papež; sv. Ema, vdova, řeholnice OSB
8:00 Hlinsko – děkanský kostel křížová cesta
16:00 Včelákov obřady V
18:00 Hlinsko – děkanský kostel obřady S
18:00 Chlum obřady V+R
19:30 Hlinsko – skautský dům křížová cesta do Lázní skauti
20.4. sobota B í l á sv.Anicet,papež,mučedník; sv.Hugo,opat Cluny,OSB
9-17:30 Hlinsko – děkanský kostel adorace u Božího hrobu
18:00 Hlinsko – děkanský kostel za rodiče Pittnerovy a sourozence, za rodiče Marii S
a Josefa Štěpánkovy, za Vlastu a Josefa Pánkovy,
za manžela a tatínka Milana Jindřichovského
18:00 Chlum dle kalendáře intencí V+R
21.4. neděle Zmrtvýchvstání Páně slavnost sv.Anselm z Canterbury,arcib.OSB,uč.církve; sv.Konrád z Parzhamu a Altöttingu,řeholník OFM
30´ 7:30 Včelákov dle kalendáře intencí V
30´ 7:30 Hlinsko – Centrum Jana XXIII. dle kalendáře intencí R
30´ 9:00 Hlinsko – děkanský kostel za živé i zemřelé farníky S
15´ 9:00 Studnice za rodinu Petrlíkovu, Dobiášovu a syna Josefa V
P 10:30 Chlum dle kalendáře intencí S
15´ 11:00 Vortová dle kalendáře intencí V
* Svátost smíření před začátkem bohoslužeb: 20´ minut, 30´ minut, P na požádání (po mši sv.).
V diecézi HK Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným 7.-14.4.2019. Adorace, modlitby, utrpení, půst obětovat na smír.
V neděli 14.4.2019 sbírka na pastorační aktivity v diecézi.
Neděle 14.4. kaple Vortová 15 hodin PAŠIJE sv. Jana i další skladby Svatého týdne. Pěvecký sbor Salvátor, dirigent T. Žídek. Plakát.
Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu v Centru mše svaté ani obřady nebudou.
DEN umučení Páně, VELKÝ pátek 19.4.2019: den přísného postu. Zdržet se masa (nejíst maso) a újma v jídle (najíst se jen jednou za den dosyta). Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.
Na Velký pátek 19.4.2019 v 19:30 od skautského domu v Hlinsku KŘÍŽOVÁ CESTA do Lázní (1,5 km).
Bílá sobota 20.4.2019 Hlinsko kostel ADORACE u Božího hrobu 9-17:30 hod. Zapište se do seznamu vzadu na stolku.
Příprava ministrantů (na vigílii slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) je v sobotu 20.4.2019 na faře ve 13 hod (asi 30 minut).
V neděli Zmrtvýchvstání Páně 21.4.2019 při mších svatých žehnání pokrmů. Přineste si velikonoční beránky.
Od neděle Zmrtvýchvstání Páně až do neděle Seslání Ducha svatého se místo Anděl Páně modlí Vesel se, nebes Královno.
Zveme všechny děti 7-11, 12-15 let na Orelské letní chaloupky (fara Havlíčkova Borová) 27.7.-2.8.2019. Cena 1.500,- Kč. Přihlášky (do 31.5.2019) jsou k dispozici vzadu v hlineckém kostele. Kontakt 739 348 328 na plakátku.
Děkan P.Marian Sokol 603 501 865, farní vikář P.Petr Vtípil 736 669 474, výpomocný P.Jiří Remeš 732 847 303
Úřední hodiny děkanství (fara) Hlinsko středa 14 – 16 hodin.